THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của BTV Đảng ủy xã Về việc thống nhất các chủ trương thực hiện các tuyến đường ngõ xóm giai đoạn 02 Từ nguồn hỗ trợ xi măng của huyện và nguồn
(20/11/2022 20:46:40)

Căn cứ Thông báo số 55-TB/HU ngày 10/06/2022 của ban thường vụ huyện ủy về ý kiến kết luận của BTV Huyện ủy về việc phân bổ xi măng tù nguồn xã hội hóa cho Ủy ban nhân dân xã-thị trấn xây dựng đường giao thông nông thôn.

          Tại cuộc họp Ban Thườn vụ sáng ngày 26/09/2022, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Đảng ủy viên- Phó chủ tịch UBND xã nghe thông báo nhu cầu thực hiện các công trình đường ngõ xóm giai đoạn  02 nhằm thực hiện nâng chất các tiêu chí giao thông xã nông thôn mới nâng cao và chuẩn bị lộ trình nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó có 06 ấp đăng ký thực hiện 15 công trình đường dal ngõ xóm với chiều dài 3000m, mặt dal 1,2 – 0,2 m, dày dal 0,08m ( kèm theo bảng danh mục công trình đường dal ngõ xóm từ nguồn hỗ trợ xi măng của huyện và nhân dân đóng góp đợt 02). Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và kết luận như sau:

          Thống nhất triển khai thực hiện 15 tuyến dal ngõ xóm giai đoạn 02, ở 06 ấp như bảng chi tiết các công trình kèm theo từ nguồn hỗ trợ xi măng của huyện ủy (nguồn xã hội hóa) và nguồn đóng góp của nhân dân các ấp.

          Giao UBND xã chỉ đạo Trưởng ấp tổ chức thực hiện theo quy định; Hỗ trợ các ấp chiết tính các công trình gửi về Phòng Hạ tầng Kinh tế thẩm dịnh và trình Huyện ủy cho chủ trương hỗ trợ, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, quản lý tốt nguồn hỗ trợ và nguồn nhân dân đóng góp, thực hiện công khai tài chính, tránh để xảy ra tiêu cực trong quá trình thực hiện.

          Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc báo cáo ban thường vụ Đảng ủy xã An Phước tháo gỡ.

                                                                                                                   /Portals/1093/DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG  DAL NGÕ XÓM .xls?ver=h4w9hae6EBxR_3fpWxW58A%3d%3d